Close
Skip to content

ÁSZF

I. BEVEZETÉS

Jelen Általános Szerződési feltételek ( továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazza a classicgold.hu weboldalon ( a továbbiakban: honlap ) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő ( továbbiakban: Vásárló ) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Eladó nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Eladó semmilyen magatartási kódex rendelkezésének nem veti magát alá. A Vásárló a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

II. AZ ELADÓ

Név: Classic Gold Bt.

Székhely: 6346 Sükösd, Mártírok útja 44. A. ép.

Levelezési cím: 6346 Sükösd, Mártírok útja 44. A. ép.

Ügyvezető neve: Bankhardt Enikő

Cégjegyzékszám: 03-06-115967

Bejegyző Bíróság neve: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25338694­2­03.

Közösségi adószám: HU25338694

Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; 01 10 040952)

IBAN számlaszám: 10300002­10645048­49020010

E-mai cím: 2015classicgold@gmail.com vagy info@classicgold.hu

Telefonszám: 006-70-614-40-60

III. A HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

Az eladó a honlapon az alábbi termékek értékesítését végzi: divatékszerek.

A termékeknél megjelenő képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

A megjelenített termékek kizárólag a www.classicgold.hu oldalon rendelhetőek meg. A termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket tartalmazzák.

A termékek árai forintban ( Ft ) vannak feltüntetve. A házhoz szállítás költségét nem tartalmazzák.

IV. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A Vásárló a honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Az Eladó kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. A Vásárlók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) az Eladó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Eladó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

V. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

VI. A honlapon történő vásárlás

1.Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Vásárlók számára. A honlapon megjelentetett képek kizárólag illusztráció célját szolgálják, azok nem a ténylegesen kiszállított termékről készültek, ezért a valóságban kis mértékben eltérhetnek attól. A termékek színárnyalatai a megjelenítő eszközök (számítógép, tablet pc, mobiltelefon, stb.) különböző képernyőbeállításainak függvényében eltérhetnek a valóságostól.

A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható.

Rendelés csak regisztrációval lehetséges, melyről a vásárló visszaigazoló e-mailt kap, ezzel tudja aktiválni regisztrációját.

A megrendelt termékek számlázására minden héten kedden és csütörtökön kerül sor.

Kiszállítás szerdán és pénteken történik GLS futárcég által.

3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/ EU irányelvének rendelkezéseit. A szerződés a számla kibocsájtásával jön létre, azonban az Eladó fenntartja a jogot a szerződés módosítására, erről a Vásárlót írásban vagy szóban tájékoztatja.

4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az Eladó azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5. Számla

Az Eladó a megrendelésről papír alapú számlát bocsájt ki, mely aláírás nélkül is hiteles. A számlát a megrendelt termékekkel együtt, zárt csomagolásban küldi meg a Vásárló számára.

6. Fizetés

A fizetés csak utánvéttel, átvételkor lehetséges.

7. Szállítás

A szállítás GLS futárszolgálat által történik az online rendelés során a vásárló által megadott címre. A futárszolgálat szerdán és pénteken kézbesíti a rendeléseket attól függően, hogy mely napon adta le a Vásárló a rendelését. Amennyiben a vásárló ebben az időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a vásárló biztosan át tudja venni a megrendelt termékeket. Az át nem vett csomagokat a GLS kétszer próbálja meg újra kézbesíteni.

Az aktuális szállítási díjak az “vásárlás menete/ szállítás” menüpont alatt találhatók.

Szállítási díjat csak abban az esetben kell fizetni amennyiben a rendelt ékszer mennyisége nem éri el az 3 db-ot. Ha Ön 3 vagy több db rendelést ad le egyszerre, akkor a szállítási költséget az Eladó fizeti.

A megrendelés végösszege a szállítási díjat tartalmazza, amennyiben az 3 db-ot nem érte el a rendelés.

Csomagolási költséget nem számítunk fel.

VII. Elállási jog

Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Vásárló). A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Vásárló a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére. Ebből a célból a Vásárló felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e- mailhez mellékelt elállási nyilatkozat mintát is. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát Eladó részére. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben az Eladó e- mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e- mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e- mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. A Vásárló levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket, és a vásárlást igazoló eredeti számlát az Eladó 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A Vásárló köteles a terméket gondosan becsomagolva visszaküldeni, hogy az ne sérülhessen. A visszaküldött termék tulajdonjoga az Eladó általi átvétel időpontjáig a Vásárló tulajdona, ezért a visszaszállítás során esetleges felmerült kár Őt terheli. Amennyiben a visszaküldött termék a gondatlan csomagolás miatt megsérül, az Eladó annak visszavételét megtagadja. A termék az Eladó címére történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés a Vásárló által megadott magyarországi bankszámlára történik. Amennyiben nem rendelkezik bankszámlával, hozzájárulásával más természetes személy bankszámlájára kérheti az átutalást. A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

VIII. Garancia

1. Szavatosság

• A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben, és a 72/2005. (IV.21.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

• Árucikkeinkre teljes körű garanciát vállalunk. Ha nincs megelégedve valamelyik termékünkkel a vásárlástól számított 1 hónapon belül becseréljük, illetve visszavásároljuk.

• A szavatossági idő alatt felmerült, szavatosság körébe tartozó hibákat az Eladónak költségmentesen ki kell javítania vagy kicserélnie. Amennyiben ilyen hibák a Vevő tudomására jutnak, haladéktalanul köteles az Eladót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.

• A jótállás ill. szavatosság érvényesítéséhez a Vevő köteles bemutatni az Eladótól kapott számlát. Igény esetén a Vevő elsődlegesen kijavítást, illetőleg cserét kérhet, ezt követően illeti meg az árleszállítás, illetve elállás joga. A hiba a felfedezésétől számított 1 hónapon belül jelzett kifogás esetén tekinthető szavatossági időben közöltnek. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felel.

• Az Eladó nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, károkért, illetve gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

2. Garancia érvényesítése

• Amennyiben a vásárolt termék hibás, a kézhezvételtől számított 1 hónapon belül, Vevőnek lehetősége van pénz-visszafizetési vagy cseregarancia érvényesítésére. Ebben az esetben kérjük, haladéktalanul jelezze nekünk garancia-érvényesítési szándékát a Kapcsolat menüpont alatt megtalálható elérhetőségeink egyikén.

• Ha nincs raktáron a termék (azaz nem tudjuk kicserélni), lehetőség van a pénz- visszafizetési garancia érvényesítésére. Ebben az esetben a pénz-visszafizetési garancia a termék vételárán felül a szállítási költségre és a visszaszolgáltatás költségére nem vonatkozik.

• Kérjük, hogy a Vevő a visszaszolgáltatási szándékát jelezze az Eladónak a fenti elérhetőségek valamelyikén.

• Az előzetesen jelzett, hibás, gondosan becsomagolt terméket kérjük, a Magyar Postán keresztül, ajánlott levélként vagy csomagként visszaküldeni címünkre.

• Az előre nem egyeztetett utánvétes vagy portósan feladott csomagot az Eladónak nem áll módjában átvenni.

• A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a teljes körű felelősség a Vevőt terheli.

• Miután a fényképek nem tudják teljes mértékben visszaadni az élő színeket, sőt, az egyes monitorokon is más-más színárnyalatúnak látszik ugyanaz a kép, az Eladó nem vállal felelősséget azért, ha a fényképen látható színárnyalat kis mértékben eltér a termék színétől.

IX. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja:

A Vásárló a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

E-mail cím: info@classicgold.hu vagy 2015classicgold@gmail.com

Az Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 5 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

X. Egyéb

1. ÁSZF, árak módosítása

Az Eladó jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Honlapkészítés: www.webmade.hu